مرکز نگهداری معلولین ذهنی نوشیروانی شهرستان بابل
پرداخت آنلاین

ضمناً در راستای اهداف این مرکز، شماره حساب

197744837

بانک رفاه شعبه حمزه کلا
با نام موسسه خیریه نگهداری معلولین ذهنی نوشیروانی شهرستان بابل به منظور جمع آ وری کمک های نقدی خیرین گرامی افتتاح گردیده است