صفحه اصلی آرشیو اخبار

بازی و شادی آخر سال برای پرسنل و معلولین مرکز نوشیروانی توسط گروه بازی فطرس(97/12/27)

کارگاه بازی و شادی برای پرسنل و معلولین مرکز نوشیروانی در روزهای آخر سال توسط گروه بازی فطرس جهت افزایش روحیه اجرا گردید.

در پایان این بازی گروه نوروزخوانی گنجینه ی بابل نیز به جمع اضافه شده و با نوروزخوانی خود فضای بازی را عوض کردند.

1397/12/28;08:00