صفحه اصلی آرشیو اخبار

پایگاه های جمع آوری فطریه مرکز در نقاط مختلف شهر(98/03/16)

طبق سنوات هرساله مرکز معلولین نوشیروانی بابل با استقرار 18 پایگاه جمع آوری زکات فطریه در سرتاسر شهرستان بابل به جمع آوری نذورات و کفارات شما روزه داران عزیز پرداخت که با استقبال خوب و مشارکت عالی شما عزیزان همراه بود.

1398/03/21;11:16