صفحه اصلی آرشیو اخبار

بازسازی ساختمان مرکز معلولین نوشیروانی توسط یک خیر نیک اندیش(99/02/06)

در یک اقدام خداپسندانه و ارزشمند، توسط خیری نیک منش و نوع دوست کار بازسازی و مرمت بخش هایی از ساختمان مرکز از جمله رختشوی خانه و حمام بخش برادران معلول و بهسازی انبار و نیز قسمت هایی از ساختمان اداری اقدام  و در آینده نزدیک در نظر است تا به همت عالی این خیر نیکو منش کار بازسازی و تامین تجهیزات آشپزخانه به صورت مکانیزه انجام بگیرد.

1399/02/06;08:58