صفحه اصلی آرشیو اخبار

نشست اعضا انجمن صنفی کارگری خبرنگاران شهرستان بابل با مدبرعامل مرکز معلولین نوشیروانی (99/02/30))

در این نشست خبری جناب آقای بزرگی در مورد معلولین مرکز و نحوه ی نگهداری آنها و همچنین هزینه های مرکز صحبت کردند. در ادامه از خبرنگاران خواستند تا تعداد پایگاه ها ی جمع آوری فطریه را در روز عید فطر  انعکاس دهند.

همچنین در این نشست معاونت و مسئول فنی مرکز نیز صحبت کرده و نیازهای ضروری مرکز مانند مواد شوینده و خواروبار  را اعلام کردند.

 

1399/03/11;10:58