صفحه اصلی آرشیو اخبار

معلولین و کارکنان مرکز خیریه نوشیروانی در برابر کرونا واکسینه شدند(1400/04/01)

معلولین و کارکنان مرکز خیریه نوشیروانی در برابر کرونا واکسینه شدند.

واکسن سینوفارم در دو فاز به  فاصله ی یک ماهه به کارکنان و معلولین نوشیروانی تزریق شد و به شکر خدا هیچگونه عوارضی نداشت.

1400/04/02;08:37